Masarykovo nádraží-Florenc

podkladová studie zásad uspořádání rozvojové plochy

Místo:

 • rozhraní Prahy 1 a 8

Zadavatel:

 • Hlavní město Praha

Popis:

 • Účelem dokumentace bylo soustředit výsledky dosud zpracovaných podkladů (viz. níže) a definovat základní principy a zásady rozvoje území ve dvou časových horizontech.
 • Systémově nadřazeným prvkem návrhu byla koncepce železniční dopravy. Výstupem z předchozího prověřování této problematiky je doporučení sledovat jako cílové řešení tzv. průjezdný železniční model. Tedy řešení, při němž bude ze systému vypuštěno Masarykovo nádraží, jehož funkci převezme rozšířené nádraží hlavní. V danou chvíli byly zpracovány dvě základní varianty výhledového řešení: – Starší varianta, která převádí odbavení cestujících z Masarykova nádraží do minus druhé úrovně východní části kolejiště Hlavního nádraží, je označována jako Nové spojení II – Hlavní nádraží. – Novější varianta z konce roku 2007, navrhující tunelový souběh Karlínské trati a Negrelliho viaduktu přes podzemní raženou stanici Opera (v předprostoru hlavního nádraží) do tunelového rozpletu vyúsťujícího na nádražích Vršovice a Smíchov, je označována jako Nové spojení II – OPERA.
 • Pro časově bližší období bylo definováno území, ve kterém může dojít k transformaci funkčního využití, aniž tím bude znemožněna výhledová aplikace kterékoliv ze dvou dosud sledovaných variant výhledového řešení průjezdného modelu železniční dopravy, a aniž bude v etapě omezena funkčnost stávajícího Masarykova nádraží. Ve druhé – výhledové – časové rovině je počítáno s realizací cílového řešení železniční infrastruktury ve formě průjezdného modelu.
 • Z urbanistického hlediska studie předkládá návrh transformace nyní nevyužitých ploch v centrální části města. Jednotným kompozičním principem je vkládání nových urbanistických os a propojení historického jádra města s Karlínem a Žižkovem. Ve výhledu, po realizaci nových tras průjezdného systému železnice, je navržena transformace prostoru kolejiště Masarykova nádraží na park, a tím založení nové osy zeleně spojujícící střed města s Vítkovem.

Podklady

 • a) platný územní plán hl. m. Prahy
 • b) Masarykovo nádraží – Florenc, ověřovací dopravně-urbanistická studie (08/2005)
 • c) Multikriteriální analýza Praha, Masarykovo nádraží (09/2005)
 • d) Studie obsluhy hl. m. Prahy a Středočeského kraje městskou a regionální hromadnou dopravou osob (11/2005)
 • e) Koncepční studie – Podmínky transformace území Masarykova nádraží v Praze (03/2007)
 • f) Rozvojová studie zástavby autobusového nádraží Florenc, výhled, etapy (08-12/2007)
 • g) Praha, Nové spojení II., etapa městský železniční tunel (11/2007)
 • h) Spojení Masarykova a hlavního nádraží v Praze, technicko-urbanistická studie (01/2008)

Autoři:

 • Ing. arch. František Novotný

Spolupráce:

 • železniční doprava: SUDOP Praha, a.s. – Ing. Pavel Tikman, Ing. Martin Vachtl
 • urbanismus: Ing.arch. Jaroslav Suchan, Ing.arch. Petr Gregor, Ing.arch. Karel Wirth
 • neželezniční doprava: ETC, s.r.o. – Ing. Jiří Křepinský
 • vizualizace: gente.cz - Jiří Gregor

Rok:

 • 2007 - 2008 studie