VRÚ Holešovice Bubny-Zátory, Praha 7 – územní studie

Místo:

 • Praha 7, Velké rozvojové území Holešovice

Zadavatel:

 • Útvar rozvoje Hl. m. Prahy (průzkumy a rozbory)
 • MHMP – Odbor územního plánu (návrh)

Popis:

 • Řešené území zahrnuje nádraží ČD Praha-Bubny a navazující lokality jižním, severním a severozápadním směrem. Oblast má potenciál být v budoucnu jedním z nových center Prahy, a ulehčit tak přetíženému historickému středu města. Pro rozvoj oblasti jsou k dispozici především rozsáhlé pozemky železničního nádraží a depa, které mohou být z hlediska provozních potřeb stávajícího i výhledového drážního provozu z velké části uvolněny pro nové využití. Cílem ÚS bylo navrhnout optimální funkční skladbu území s ohledem na jeho budoucí předpokládaný význam. Velká pozornost byla věnována bezkoliznímu řešení dopravních systémů, zajištění prostorového propojení dolních a horních Holešovic a zachování části ploch pro zeleň a rekreaci, zejména pak vytvoření Centrálního parku uprostřed řešeného území. Návrh ÚS byl vypracován ve dvou variantách řešení. Varianta A předpokládala vytvoření centrální městské čtvrti spolu se zakomponováním části dochovaných industriálních staveb v území. Varianta B předpokládala o něco intenzivnější využití ploch území a s ohledem na to také intenzivnější ochranu území před vlivy dopravy, včetně převedení tranzitní dopravy v ul. Bubenské do tunelu.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný, Ing. akad. arch. Miroslav Suchý (atelier P60)

Spolupráce:

 • urbanismus: Ing.arch. Jaroslav Suchan, Ing.arch. Petr Gregor, Ing.arch. Karel Wirth
 • doprava: Atelier Promika, s.r.o.
 • železniční doprava: Metroprojekt Praha, a.s. , SUDOP Praha, a.s.
 • inž. sítě, živ. prostředí: PPU, s.r.o.
 • návrh zeleně, ÚSES: green design – Ing. Alena Šimčíková
 • geologie, radon: K + K Průzkum, s.r.o.
 • rozptylové studie: ATEM – atelier ekologických modelů, s.r.o.
 • vodní toky: Ing. Jan Čábelka, CSc.
 • urbanistická ekonomie: Ing. Jan Kroupa
 • vizualizace: gente.cz - Jiří Gregor

Rok:

 • 2003 průzkumy a rozbory
 • 2008 návrh