Územní plán města Klatovy

soutěžní urbanistický návrh

Územní plán města Klatovy – ideový návrh, veřejná anonymní urbanistická soutěž na zpracování ideového návrhu územního plánu města

Místo:

 • Celé správní území města Klatovy, cca 81 km2

Zadavatel:

 • Město Klatovy

Popis:

 • Výňatek z autorské zprávy:
 • Pro budoucí vývoj města předkládáme dva alternativní scénáře:
 • a) Struktura pracovních míst bude stagnovat, nabude na významu dojíždění za prací do Plzně. Počet obyvatel města bude mírně klesat, objem výstavby bude celkově malý a budou se stavět převážně individuální rodinné domy a menší skladové haly v plochách za městem. V Klatovech se nepodaří zřídit vysokou školu, mladí lidé si budou hledat perspektivní uplatnění mimo region. Centralizace a elektronizace státní správy povede k rušení některých úřadů. Význam města bude celkově slábnout.
 • b) Do regionu přijdou nové firmy, další pracovní místa budou zřizovat i místní zavedené podniky. Počet obyvatel bude velmi mírně stoupat, vedle rodinných domů se bude rozvíjet také městská zástavba v sousedství centra. V Klatovech bude zřízena vysoká škola, která přivede do města nové talenty. Pro potřebu VŠ bude zřízen kampus pro několik set studentů, kteří podpoří místní ekonomiku. Centralizace státní správy bude vyvážena rovnoměrným rozmístěním centrálních úřadů v rámci kraje. Význam města celkově poroste.
 • Naším cílem je přispět k naplnění scénáře b).
 • V úrovni vlastního města Klatov i celého jejich správního území jde především o pojmenování základních rysů jednotlivých území a vztahů mezi nimi, rozpoznání příležitostí v rámci jednotlivých lokalit a následné účelné přeuspořádání struktury města.
 • Vycházíme z názoru, že hlavní důraz je třeba zaměřit na revitalizaci a intenzifikaci využití centrální části města, využití hodnotných stávajících objektů a rehabilitaci veřejného prostoru. Nelze se zároveň zcela vyhnout rozšiřování města po jeho obvodu, neboť pro určité typy zástavby jako jsou rodinné domy nebo průmyslové areály je střed města příliš cenným územím. Nicméně je třeba mít na zřeteli, že adicí nových ploch po obvodu města stěží dojde ke kvalitativní proměně města jako celku.
 • Specifickým rysem města Klatov je silueta skupiny budov v jihozápadním rohu náměstí - Černé věže, jezuitského kostela a radnice. Tuto dominantní skupinu a k ní přilehlý prostor náměstí nazýváme "srdcem města", neboť ji považujeme za zdroj velkého kouzla, které město Klatovy má. Koncepce rozvoje města a uspořádání ploch včetně krajiny je proto nemyslitelná bez zohlednění cenných pohledů na toto "srdce", které je potřeba chránit a dále rozvíjet.

Autoři:

 • Ing.arch. Karel Wirth, Ing. arch. Marek Bečka,
 • Ing.arch. František Novotný, Ing. arch. Vlasta Poláčková

Rok:

 • 2013