Stavba č. 5407 Maniny a Rohanský ostrov – revitalizace území

Stavba č. 5407 Maniny – příprava území, zvýšení kapacity koryta v oblasti Rohanského ostrova a revitalizace území, DUR

Místo:

 • Praha 8, Rohanský ostrov

Zadavatel:

 • MHMP – Odbor městského investora

Popis:

 • Předmětem dokumentace je úprava území v oblasti Rohanského ostrova. Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního odtokového ramene etapy Vltavy snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V rámci provedení těchto protipovodňových opatření dojde k revitalizaci rozsáhlého území, s novým využitím jako park s vazbou na nově se rozvíjející část města, v dosahu již realizovaného areálu River City a připravovaných souborů Doky 8, Nový Karlín.
 • Řešení stavby akceptuje následující skutečnosti:
 • - celé řešené území je součástí neregionálního biokoridoru Vltavy, velká část území je součástí regionálního biocentra R2/20 Rohanský ostrov.
 • - území je vymezeno hranicí protipovodňové ochrany a může být při povodňových událostech zatopeno.-
 • S ohledem na uvedené limity jsou plochy zeleně navrženy tak, aby zůstaly v rovnováze existující funkce biokoridoru a biocentra s plánovaným rekreačním využitím. Realizací karlínského ramene Vltavy bude vytvořena nová vodní migrační cesta s vazbou na mokřadní a pobřežní společenstva. Podstatná část ploch parku je navržena jako přírodní luční porosty a rozptýlená zeleň s vazbou na stávající břehové porosty, zbylá část ploch jako pobytové louky. Rozdílnému určení ploch bude odpovídat režim údržby – intenzita sečení apod. Požadavek na zachování průtočnosti území ovlivnil druhový výběr nově vysazených dřevin.
 • Rozsah a provedení staveb a mobiliáře reflektuje možnost zaplavení území. Pěší lávka s terasou jsou řešeny nad hladinu velké vody Q2002 s dominantou „Křižíkovy jehly“, nebo jako mobilní s možností odvozu (objekt správce).
 • Zpracovaná dokumentace navazuje na myšlenky postupně formulované v Generelu Vltavy (1994), v dokumentaci Strategie rozvoje Maniny – Centrum Dolní Libeň (1998) a na další materiály, na nichž se zpracovatelé podíleli. Snahou bylo komplexním přístupem zpracovat námět, který obdobně jako aktivity po povodni v roce 1890 může i nyní po povodni 2002 s realizací protipovodňových opatření nabídnout možnost pro odpovědný a velkorysý přístup k transformaci předmětného území.
 • K projektu viz. také Stavba č. 4679 Maniny PPO - snížení nivelety Karlín.

Nositelé zakázky:

 • A - stavebně technická část - Hydroprojekt CZ, a.s.
 • B - architektonické řešení a uspořádání zeleně - vrchní stavba: atelier FNA

______________________________________________

 • Vrchní stavba:

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan (architektura)
 • green design - Ing. Alena Šimčíková (krajinná složka)

Spolupráce:

 • architektonické řešení: Ing.arch. Petr Gregor, Ing.arch. Karel Wirth
 • řešení zeleně a ÚSES: Ing. Alena Šimčíková – green design, Ing. Václav Čadek
 • statika: Ing. Jiří Drholec, CSc., ST Projekt, s.r.o. – Ing. Jiří Parpel
 • doprava: Ing. Jan Petr – PUDIS, a.s., Ing. Zdeněk Podráský, CSc., Ing. Petr Kotlaba
 • vodní doprava: Ing. Jan Čábelka, CSc.
 • požární ochrana: Ing.arch. Petr Syrový, CSc.
 • rozpočet stavby: Jiří Sedláček
 • vizualizace: gente.cz - Jiří Gregor

Rok:

 • 2007 DUR