Stavba č. 4679 Maniny PPO – snížení nivelety Karlín

Stavba č. 4679 Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín - etapa 0001 – poldr s oddychovou zónou, DSP - etapa 0002 - rozšíření poldru, DSP

Místo:

 • Praha 8 – Rohanský ostrov

Zadavatel:

 • MHMP – Odbor městského investoraMHMP – Odbor městského investora

Popis:

 • Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního odtokového ramene etapy Vltavy snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V rámci provedení těchto protipovodňových opatření dojde k revitalizaci rozsáhlého území, s novým využitím jako park s vazbou na nově se rozvíjející část města, v dosahu již realizovaného areálu River City a připravovaných souborů Doky 8, Nový Karlín, aj.
 • V 1. etapě dojde k odtěžení části terénu a založení jezírka v místě budoucího dolního karlínského ramene. Těmito úpravami dojde ke zlepšení průtočnosti území. Zároveň bude založen na ploše necelých 8 ha nový park s velkým dětským hřištěm, dvěma univerzálními hřišti pro míčové sporty a okružní stezkou pro pěší a cyklisty. Dominantou parku bude jezírko s odpočivnou plochou – molem na břehu. S ohledem na existenci regionálního biocentra R2/20 Rohanský ostrov bude část ploch založena jako pobytové louky, část jako přírodní luční porosty a část partií podél jezírka jako mokřad. Rozdílnému způsobu určení ploch bude odpovídat rozdílný způsob údržby (intenzita sečení apod.)
 • Předmětem 2. etapy bylo projektové zpracování rozšíření revitalizovaných ploch směrem východním.
 • Projekt navazuje na předchozí akci Stavba č. 5407 Maniny a Rohanský ostrov, revitalizace území - DUR.

Nositel zakázky:

 • Hydroprojekt CZ, a.s.

Zpracovatel dokumentace vrchní stavby:

 • atelier FNA

______________________________________________

 • spolupráce na dokumentaci vrchní stavby:

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan (architektura)
 • green design - Ing. Alena Šimčíková (krajinná složka)

Spolupráce:

 • stavební část: Ing.arch. Petr Gregor, Ing.arch. Karel Wirth
 • statika: ST Projekt, s.r.o. – Ing. Ladislav Franěk
 • komunikace: Ing. Jiří Křepinský – ETC, s.r.o.
 • rozpočet stavby: Jiří Sedláček
 • vizualizace: gente.cz - Jiří Gregor

Rok:

 • 2009 DSP - etapa 0001
 • 2012 DSP - etapa 0002