Rohanský ostrov, Maniny, Libeň

studie krajinných úprav

Místo:

 • Praha 8, Rohanský ostrov

Zadavatel:

 • MHMP – Útvar rozvoje města

Popis:

 • Důvodem pro pořízení studie bylo definování územní koncepce a možností koordinace rekreačního využití území se zájmy a limity ochrany přírody a krajiny, při respektování podmínek protipovodňové ochrany. Dokumentace byla zpracována jako podkladový materiál pro stabilizaci území v rámci velké povodňové změny ÚPn hl.m. Prahy Z 720/00.
 • Převážnou část území představují nové plochy zeleně v režimu ÚSES, nicméně vzhledem k významné poloze lokality v rámci Prahy byla část ploch navržena pro rekreační a sportovní využití. V návaznosti na budování protipovodňové ochrany, zprůtočnění Libeňského mostu a zvýšení funkčnosti protipovodňových opatření jako celku byla navržena revitalizace celého zájmového území. Inundační území má sloužit jako retenční prostor pro povodňové stavy, z toho důvodu bylo navrženo snížení stávajícího terénu.
 • Součástí řešení byl návrh obnovy horního a dolního karlínského ramene Vltavy. Tím by byla vložena do území nová vodní migrační cesta, na niž by navazovala místy mokřadní a pobřežní společenstva.
 • V jižní části území byly navrženy plochy přírodní zeleně se sítí promenádních cest a s novou dominantou tzv. Křižíkovy jehly - prostorového a světelného akcentu území. Severní část území byla zamýšlena pro rekreaci a sport s přístavišti osobních lodí včetně servisní základny těchto malých a rekreačních plavidel. Jako další těžiště rekreačních aktivit byl plánován přírodní amfiteatr s jevištěm na ploše řeky. Vodní prvek, který je pro Prahu charakteristický, by v kombinaci s kulturními a společenskými aktivitami mohl vytvořit místo s jedinečnou atmosférou.
 • Výsledky této práce jsou nyní součástí platného ÚPn hl.m. Prahy.
 • Studie byla dále podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové přípravy terénních, vodohospodářských a sadových úprav – viz. akce Stavba č. 5407 Maniny a Rohanský ostrov – revitalizace území a Stavba č. 4679 Maniny PPO – snížení nivelety Karlín.

Nositel zakázky:

 • green design – Ing. Alena Šimčíková

Autoři:

 • Ing. Alena Šimčíková (green design), Ing.arch. František Novotný (atelier FNA)

Spolupráce:

 • zeleň, ÚSES: green design - Ing. Alena Šimčíková
 • urbanismus: Ing.arch. Frant. Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan, Ing.arch. Petr Gregor
 • vodní toky: Ing. Jan Čábelka, CSc.
 • tech. infrastruktura, ŽP: Inženýrský atelier PPU-Babtie s.r.o.
 • koordinace TI: Ing. Jitka Thomasová
 • koordinace ŽP: Ing. Petr Vejražka
 • doprava: Ing. Jan Petr
 • urbanistická ekonomie: Ing. Jan Kroupa
 • vizualizace: gente.cz – Jiří Gregor
 • Ing. Jan Čábelka, CSc.
 • Inženýrský atelier PPU-Babtie s.r.o.
 • Ing. Jitka Thomasová
 • Ing. Petr Vejražka

Rok:

 • 2004 studie