Plzeň – Vnitřní město

soutěžní urbanistický návrh

Plzeň – Vnitřní město, urbanistická soutěž na zpracování ideového návrhu urbanistického řešení území vnitřní části města Plzně

Místo:

 • Centrální část města Plzně vymezená trasou budoucího vnějšího dopravního okruhu (cca 28 km2)

Zadavatel:

 • Statutární město Plzeň

Popis:

 • Návrhem se snažíme vytvořit podmínky pro pozitivní využití rozvojového potenciálu města. Proto předpokládáme dokompletování městské struktury v prstenci kolem historického jádra, nové využití ploch podél Radbuzy a propojení severního města v oblasti Roudné s vazbou na nemocnici.
 • Za podstatný impulz pro rozvoj města považujeme založení nových aktivit celoměstského významu. V tomto smyslu navrhujeme v jihozápadní urbánní rozvojové ose Nové centrum v oblasti Karlova s vazbou na univerzitní areál. Poloha umožňuje zvládnout vhodné kompoziční vazby k historickému jádru i k symbolicky tradičnímu fenoménu Škodovky.
 • Vstup krajiny v ploše přírodního parku Nivy Mže potvrzujeme v plném rozsahu. Hlavním přínosem bude přímý kontakt s rekreačními plochami (zoologická a botanická zahrada) a plochami parků, jakož i přímý kontakt centra města. K tomu směřuje námět zeleného překryvu ul. Tyršovy v prostoru mezi Rooseveltovým mostem a mostem Gen. Pattona.
 • K dalšímu ověření doporučujeme možnost obnovy ramenného systému řeky Mže a doplnění sportovních ploch podél Berounky.
 • V dopravním řešení navrhujeme kromě vnějšího a vnitřního dopravního okruhu také uplatnění tangenciálních tras: Západní tangenta směřuje od dálnice D5 k napojení na silnici I/27, Východní tangenta vede podél železničních tratí, v severním úseku jako obchvat zástavby Bolevce.
 • Průběh těžištní severojižní magistrály stabilizujeme a regulujeme – vedení centrem města je řešeno jednosměrně ve dvou trasách.
 • Navrhujeme přesun hlavní části autobusového nádraží do polohy přimknuté k hlavnímu vlakovému nádraží. V rozvojových oblastech počítáme s protažením tramvajových tratí.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný - vedoucí autorského kolektivu
 • Ing.arch. Jaroslav Suchan
 • Ing.arch. Karel Wirth
 • Ing.arch. Petr Preininger
 • Ing. Antonín Žižkovský
 • Ing. Alena Šimčíková

Spolupráce:

 • vizualizace: Jiří Gregor
 • urbanismus: Ing.arch. Petr Gregor
 • doprava: Ing.arch. Jana Jeřábková

Rok:

 • 2012