Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary

soutěžní návrh (odměna)

Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary, veřejná anonymní urbanistická soutěž na zpracování ideového návrhu urbanistického a dopravního řešení širšího centra města

Místo:

 • Centrální část města Karlovy Vary mimo lázeňskou oblast, cca 1,5 km2

Zadavatel:

 • Statutární město Karlovy Vary

Popis:

 • Soutěžní návrh oceněný odměnou.
 • Výňatek z autorské zprávy:
 • Stávající město vytváří řada rozsáhlých zastavovacích formací, ale výrazný zážitek města je dán pouze lázeňskou částí s výraznými prostorovými předěly. Návrhem se snažíme na uvedené reagovat a vytvořit podmínky pro využití rozvojového potenciálu centrální části města.
 • Stávající stav chceme korigovat na základě těchto principů:
 • 1 - Potvrzení městotvorných os T.G. Masaryka/J. Bechera – Západní a
 • T.G. Masaryka/J. Bechera – Sokolovská
 • 2 - Vytvoření městského prostoru – náměstí Republiky – Chebský most – Nové náměstí
 • 3 - Posílení nábřeží Teplé severně od Poštovního mostu jako hlavní osy lázní
 • 4 - Transformace stávajících brownfieldů – pivovar – Krajská knihovna
 • 5 - Zapojení pobřežního území na levém břehu Ohře do organismu města
 • 6 - Zlepšení napojení Horního nádraží na město a na ostatní druhy VHD
 • 7 – Potvrzení role řeky, zelených nábřeží a parku Meandru Ohře
 • V základním schématu jsou definovány prvky urbánní (zastavěné a zastavitelné území) a prvky krajinné (nezastavitelné území), které využívají jedinečnost založení města.
 • Potvrzujeme potenciál dokompletování městské struktury ve vazbě historického jádra, nové využití ploch podél Ohře a propojení severního města. Vnější prstenec zástavby, tvořený především severními celky s předpokládanou regenerací se snažíme pouze úměrnou mírou dokompletovat.
 • Za podstatný impulz pro rozvoj města považujeme především lokalizaci nových aktivit celoměstského významu – krajská knihovna, krajské muzeum, vysokoškolský kampus.
 • Vstup krajiny v ploše přírodního parku Ohře potvrzujeme v plném rozsahu. Hlavním přínosem je přímý kontakt rekreačních ploch a parků s centrem města a doplnění sportovních aktivit podél Ohře. Vycházkové trasy doplní nová propojení s vazbou na historickou část města.
 • Hodnocení poroty:
 • Koncepčně kvalitní návrh, jehož přednost je v jeho komplexnosti. Řeší většinu podstatných urbanistických problémů širšího centra města, včetně propojení dnes od centra oddělených městských částí. A to reálně, s přiměřenou náročností navrhovaných opatření. Koncepce je verbálně přesvědčivá, ne vždy je ale průkazně promítnuta do konkrétní grafiky návrhu. Kapacitní a funkční je navržené dopravní řešení. Obsluha centra je zajištěna trojnásobným připojením na levobřežní páteřní komunikaci, s novým mostem v ose ulice Charkovské, s novou komunikací vedenou paralelně s ul. Západní. Reálné je zklidnění Chebského mostu a naplnění jeho významu jako spojovacího článku centra s levobřežním městem. Deklarované vytvoření městského prostoru na náměstí Republiky ale v návrhu není důsledné, stejně jako přímý kontakt zelených břehů Ohře s městem. Reálný, funkční a kapacitní je návrh rozvoje terminálu veřejné dopravy v jeho současné pozici v prostoru dolního nádraží. Prostorově problematické by bylo plné napojení ostrovského mostu na průtah.

Autoři:

 • Ing.arch. František Novotný - urbanismus, vedoucí autorského kolektivu
 • Ing.arch. Jaroslav Suchan - urbanismus
 • Ing.arch. Karel Wirth - urbanismus
 • Ing. Jiří Křepinský - doprava
 • Ing. arch. Petr Preininger - doprava
 • Ing. Martin Vachtl - doprava

Spolupráce:

 • doprava: Ing. Antonín Žižkovský, Ing. Pavel Tikman
 • vizualizace: Jiří Gregor

Rok:

 • 2013